Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

 Cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Sposób udostępnienia

Cena

Jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej

9,16 PLN

Jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej

0,30 PLN

Udostępnienie  dokumentacji medycznej na informatycznym  nośniku danych, tj. płyta CD - dotyczy wyłącznie wyników badań rejestrowanych w tej formie

1,90 PLN

Zwrot kosztów poniesionych z tytułu sporządzenia kopii dokumentacji medycznej przy wydaniu oryginału w oparciu o § 78 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

0,81 PLN

Koszt przesyłki dokumentacji medycznej – list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dotyczy przesyłki dokumentacji opłaconej w Kasie Centrum Reumatologii Sp. z o.o.)

9,80 PLN

Koszt przesyłki dokumentacji medycznej - list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru płatny za pobraniem

według stawek Poczty Polskiej

  1. Zgodnie 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.):
    • cena jednej strony wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej” Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2016 r. 887 z późn. zm.); począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który nastąpiło ogłoszenie;
    • cena jednej strony kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
    • cena udostępnienia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
  2. Ceny podane w cenniku są cenami brutto.
  3. Każdą rozpoczętą stronę uważa się za całą.