Śląskie Centrum Reumatologii,
Ortopedii i Rehabilitacji
w Ustroniu Sp. z o.o.

Z wizytą w Senacie

Na zaproszenie Marszałka Senatu prezes naszego Centrum uczestniczył 7 grudnia w konferencji pt” „Zdrowie, aktywność, zdolność do pracy.

Wyzwania polityki zdrowotnej i społecznej wobec osób niepełnosprawnej”. Tematyka jest bliska działalności naszego Centrum, które zajmuje się zapobieganiem niepełnosprawności.

Czytaj więcej...

Spotkanie z wiceministrem

Rozmowy są w toku. Nie ustajemy w działaniu. Prezes Tomiczek i dyrektor ds. medycznych Kapołka byli 2 grudnia na spotkaniu u Wiceministra Zdrowia - Piotra Gryzy, gdzie przedstawili argumenty uzasadniające zaklasyfikowanie Centrum Reumatologii w Ustroniu do sieci szpitali.

Czytaj więcej...

Z wizytą w Sejmie

W związku ze zmianą systemu ochrony zdrowia i kwalifikacji szpitali do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) zwanego p[otocznie siecią szpitali nasz byt stoi pod znakiem zapytania. Bez wpisania monospecjalistycznych szpitali reumatologicznych do wspomnianej sieci, bez gwarancji centralnego finansowania, trudno będzie utrzymać dotychczasowy poziom świadczonych usług, jeden z najwyższych w kraju. Prezes zarządu Cezary Tomiczek i dyrektor ds. medycznych Danuta Kapołka nie ustają w działaniach zmierzających do dopisania nas do sieci.

Czytaj więcej...

 

Spotkanie Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

W naszym Centrum siedzibę ma Oddział Śląskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. 26 listopada miało miejsce zebranie naukowo-szkoleniowe. Uroczystego otwarcia dokonała dr n. med. Aleksandra Zoń-Giebel, przewodnicząca OŚPTR, kierownik Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w naszym Centrum.

 

Czytaj więcej...

 

Regulamin sprzedaży i realizacji Vouchera, dla klienta indywidualnego - zwanego dalej „Nabywcą” i/lub „Użytkownikiem”, wydawanego przez Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o., zwane dalej "Wydawcą” lub „Śląskim Centrum Reumatologii”.

I. Warunki ogólne


1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy na miejscu w kasie (ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń) i do przyjmowania go do realizacji w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń.
2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej ustalonej wartości nominalnej Vouchera.
3. Voucher może być realizowany wyłącznie w Śląskim Centrum Reumatologii.
4. Voucher może być zrealizowany zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup badania laboratoryjnego i densytometrycznego oraz badania rezonansem magnetycznym w Śląskim Centrum Reumatologii. Cenniki badań są dostępne na stronie internetowej www.reumatologiczny.pl oraz w kasie na miejscu.
5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
8. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
9. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Termin ważności nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty zakupu Vouchera.

II. Zasady korzystania z Vouchera


1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w Śląskim Centrum Reumatologii, w przypadku realizacji badań densytometrycznych lub rezonansu magnetycznego.
2. Badania laboratoryjne wykonywane są w Śląskim Centrum Reumatologii codziennie od poniedziałku do piątku. Punkt pobrań czynny jest w godz. 7.15- 11.00. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
3. Śląskie Centrum Reumatologii przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, pieczęć Wydawcy i podpis Wydawcy. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa, niż wartość Vouchera.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, gdy wartość świadczonej usługi, z której Użytkownik ma zamiar skorzystać, jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
5. Śląskie Centrum Reumatologii ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
1) upłynął termin ważności Vouchera,
2) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.reumatologiczny.pl oraz w recepcji Śląskiego Centrum Reumatologii. Śląskie Centrum Reumatologii ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w recepcji Śląskiego Centrum Reumatologii.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Zdrowy powrót do pracy – wczesna interwencja

 

 1 grudnia w naszym Centrum odbyły się warsztaty poświęcone tematyce oceny efektywności i opłacalności programów wczesnej diagnostyki w chorobach reumatologicznych ze szczególnym uwzględnieniem warunków polskich.

 

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy, do udziału w spotkaniach  naukowo-szkoleniowych

„Opieka nad pacjentem reumatologicznym.
Współpraca reumatologa i lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej”


Najczęstsze choroby reumatyczne i ich objawy, wymiana doświadczeń i praktycznych spostrzeżeń lekarzy dotyczących współpracy reumatologa i lekarza POZ.


Czytaj więcej...

NOWE ŚWIADCZENIA KOMERCYJNE DLA PACJENTÓW

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobieganie Niepełnosprawności im. gen J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.
poszerzyło swoją działalność o kolejne usługi komercyjne - Badanie UKG, Badanie EMG, Badanie densytometryczne
.

 

Czytaj więcej...